TOPlist

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015 do vydání nových a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím on-line služby na dálku provozované na internetových stránkách www.pedig.cz.

Provozovatel obchodu:
Klimpe, s.r.o.
se sídlem: Ochoz u Brna 341, 66402, Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložce 65739
IČO:29207509
DIČ:CZ29207509
Bankovní spojení: 2500232376/2010
CZK


PODROBNÝ REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI KLIMPE, S.R.O. NAJDETE ZDE - VČETNĚ FORMULÁŘŮ NA REKLAMACI A NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.Provozovatel obchodu je plátcem DPH.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Objednávka a storno objednávky
Hledání v obchodu Pedig.cz může provádět každý bez nutnosti registrace. Registrace je dobrobrovolná a umožňuje některé nadstandardní funkce. Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační a nelze ji vztahovat na skladovou dostupnost v kamenné prodejně. Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně. Přijetí objednávky a dostupnost objednaných produktů potvrzujeme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. Storno objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@pedig.cz do převzetí dodávky přepravní firmou.

Dodací podmínky
Po námi zpracované a potvrzené objednávce expedujeme zásilku nejpozději do 5. pracovního dne v případě, že zboží je skladem. V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží. Nedílnou součástí zásilky může být přepravní list našeho smluvního přepravního partnera. Úplný daňový doklad/fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu. U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. Požadujete-li plnění objednávky najednou, vyznačte tento požadavek ve formuláři objednávky v kolonce Poznámka. V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy na vrub dodavatele. POZOR! Při osobním odběru je nezaplacené zboží připraveno k převzetí 30 pracovních dnů po odeslání výzvy k odběru zboží, pokud nedojde k převzetí zboží do 30 pracovních dnů od této výzvy, smlouva zaniká.

Platební podmínky
Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno se "slevou" nebo v "akci" platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH a PHE (poplatek za historický elektroodpad). Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:
a) dobírkou - platba při převzetí zásilky od spediční firmy (nejedná se o platbu hotově)
b) bezhotovostní platbou bankovním převodem
V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. Cena zboží, které je tzv. elektrozařízením ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, je uváděna včetně poplatku za likvidaci historického elektrozařízení (tzv. PHE), který je podle tohoto zákona prodávající povinen odvádět do kolektivního systému. (Tato úprava vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES.) Na zboží objednané prostřednictvím našeho obchodu se nevztahují zákaznické karty a nelze na ně uplatnit žádné jiné slevy, než ty, které jsou výslovně uvedeny na stránkách obchodu Pedig.cz.

Expediční náklady
Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány v rámci ČR a Slovenska. Ostatní náklady (např. balné) neúčtujeme. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Převzetí zboží
Objednané zboží můžete převzít:
a) prostřednictvím přepravní společnosti IN TIME/PPL (pro Slovensko)
c) osobně ve výdejním skladu
DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka. V případě, že zboží uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, bylo poškozeno, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i našeho obchodníka. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Při reklamaci zboží je nutné přiložit do balíku reklamované zboží, řádně vyplněný reklamační formulář a kopii nabývacího dokladu.

Odstoupení od smlouvy
Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Vrácený balík musí obsahovat kompletní objednané zboží, včetně faktury (kopie faktury) a formuláře pro odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o odpovědnosti za vady. Zboží můžete vrátit osobně ve výdejním skladu nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou. Vrácení kupní ceny, včetně dopravného, za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme neprodleně, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Vrácení výrobku Prodávajícímu provádí Kupující na své vlastní náklady. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje smlouvy vyjmenované v § 53, odst. 8 Obč.Z.: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží). Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Nevyzvednutí zboží
Při nevyzvednutí balíku má právo prodejce na úhradu nákladů spojených s odesláním objednaného zboží. Při opakovaném odeslání balíku má právo prodejce účtovat opakovaně náklady na dopravu a další náklady spojené se zbytečným vyskladněním a opětovným naskladněním zboží. O tuto částku bude navýšena původní hodnota faktury, resp. dobírky.

Ochrana osobních údajů
Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem.

Celý tým našeho obchodu Vám přeje příjemný nákup!
Pokračovat